Пророческият дар Илия. Чрез Глас от Небеса три пъти се е изявявал Отца на Земя

old phone, phone, link

”И биде към мене Слово Господне.

(Амос 3:6-8) ”Може ли да засвири тръба и людете да не се уплашат? Може ли бедствие да сполети град и да не го е направил господ? Наистина Господ Йеова няма да направи нищо без да открие Своето намерение на слугите Си – пророците! Лъвът изрева, кой не ще се уплаши? Господ Йеова говори: Кой не ще пророкува?”

Стани и говори! Стани и свети! Да – казва ви сам Отца! Избрал е пророци за Името Си в Древността, да се прослави и изяви сред рода Свой на Земя!

Но имало е и в Древността пророци – лъжепророци на врага, допуснати от Отца, за да се яви Божията правдина; и що е пророк в името на Отца, що носи Вест на Земя, дали изявява той Светлината, изобличава ли греха?

Милост е Божия това да изяви всяка неправда и изобличи греха на Земя. Затуй още в Древността имало е Светлина за волята Божия, имало е светила – пророци древни на Отца, що вярна са имали дума на уста и са говорили от името на Отца. Със сила на Небеса вършили са знамения и чудеса! Да – казва ви сам Отца. И вършили са волята Моя, за да явя що е Правда и зов Божий сред Земя. Да изоблича греха, що гали плътта. О, те са пророци силни в силата Моя, според време, грях и нужда на човешката душа, те носят Светлина.

Помни, Лидо, рабиньо Моя, яви се сила – мощ на Отца, изобличи мерзостта на измама и лъжа, на плът и Сатана, тъй като грях вилней в човешките сърца, водещ ги в непокорство, идолопоклонство. О, чуй сега, говори, не стихвай, не задържай Словото Мое! Над тебе е силата Моя. Пиши! Сам Бог диктува тез Слова!

Изяви се силата Моя чрез пророци в древността. И чрез сила се яви Илия на Земя да унищожи вражата сила, изпратен от Отца, воден в Мощ и сила на Духа, той извърши волята Моя! Но ето, че се убоя. Плът бе това, за плътта своя в неразумна постъпка пред Отца, но яви се Глас от Небеса! Огън мина на Земя! Мълния блесна от небеса, буря зла изви се в неговата душа, но не бе в тях Гласът! Готвеше свидетел Сатана на чрез таз огнен изпитня да го погълне на Земя – Илия пророка, свидетел на силата Божия; прославяше Бог чрез него Името Свое на Земя – бе поставен на огнена клада! Но чу се Глас Божий в тишина като дъждец късен сред Земя. Зовеше го сам Отца: ”Илия, излез от своята пещера!“

Не тръбях ли чрез вси пророци на Древността, не бе ли изявена Светлина, че пак ще се яви в сетни времена ”Илия” – сила – Мощ от Небеса? ще върви пред Господа не плът Илиева, а сила Божия подвижи пръст и изяви на Земя чрез Глас от небеса зов могъщ на Отца, сила, Светлина. ”О, прави направете пътеките за Господа!” – викаше Иван пред Христа и зовеше Стар Израил да оправи пътя си към Небеса – свято служение пред Отца. А сега чуй, що стори Илия чрез сила – Мощ от Небеса. Унищожи мерзостта на вси лъжепророци Ваалови и олтар Господен изгради от камъни на Земя, сочещ на бъдещи блюда на Светлина – човека, олтар свещен, облечен в силата на Духа Света, унищожил вси лъжеучения в дълбина – скиния неръкотворна в човешките сърца.

Чрез таз Светлина, огнена струя от Отца, озаряваща Земя, ще се сгради олтар свещен от камъни живи на Отца чрез знамения и чудеса; пророчески дар яви се – ”Илия”, символ, носител на силата Божия, вървящ пред Лицето Божие да предупреди народа Божий да се опомни и оправи пътеките свои към Бога свой. Яви се Глас от Небеса и зове народа Божий да дойде в нозете на Бога свой в служение свещено, според волята Божия. Зове Глас от Небеса в пустинята на греха да се изправят народи и племена, да застанат в святата Светлина и се приготвят да посрещнат Бога своего от небеса!

Но пита ви сам Отца: Кои чуха Гласа? Това са тез, що са Божии чуха и разумяха що е волята Божия – да се покаят на Земя и оправят пътя за Христа! Но тъй казва ви Отца: чрез Илия се изяви силата Божия и унищожи Вааловите пророци вси. Тъй и чрез Йоана се яви силата Илиева и предупреди, греха изобличи, народа на две раздели и вси Божии чада последваха Христа, изявен чрез Йоана – Илия и непокорните Ваалови пророци – книжници и фарисеи.

Ето – и сега иде веч Христа! Тръби Глас от Небеса, от Престола на благодатта: Оправете пътищата си в Христа – олтара сърдечен в служба свята пред Отца! Ето иде сила свише от Небеса да унищожи мерзостта. И как мислите сега? Как ще стане това? Кръв ли ще се лее, както в Древността? Не! Но сал чрез знамения и чудеса Бог сам ще се изяви на народа Си, ще унищожи Вааловите пророци вси (Езекиил 34:8-12) – учители на неправдата, потъпкали пътя на Христа и служението свято на Отца в скинията неръкотворна – сам Бог ще ги унищожи чрез силата Си Илиева, която носи Светлина за последните времена преди да дойде Христа!

Ето тръби веч Глас от Небеса да се опомни народът Божий и да оправи пътя на служение в Христа, да се очисти и приготви да бъде олтар неръкотворен на Земя, сграден на твърда канара. Ето приготвя се веч Христа да дойде на Земя, но готова ли е веч невястата, чиста и свята да Го срещне в небеса? Ще се спаси ли човешката душа, изведена от вси измами и лъжи на Сатана?

О, да! Чуй сега, душо от Земя! Кога е изливал Бог Светлина на Земя за пътя на вечността, не ли тогаз, когато се яви отстъпничество на Израил от вярност в служение на Небеса? Пита те сам Отца: Душо от Земя, как ще  се изяви силата Моя от небеса? През буря зла на учения мерзостни – Ваалова злина, о, в тишината тих ветрец от небето повя, дъждец заваля и ще се чуе Гласът. Кой ще дочуе Гласа от небеса в своята душа – необременени от грях и лъжа в бурите зли на учения земни вси? Чистите незаквасени души, непознали лъжепророци и учители зли (Езекиил 34:8-12). О, в сърцата на тез души огнен плам ще гори за истините Мои! Ще жадуват и гладуват за словесната храна, поднесена им чиста и свята, съвършена кат Светлина от небеса. Тез именно души, озарени от небесна Светлина, ще изнесат на своята плеща огнената буря зла в борба с измамите на Сатана. О, ще пламне младежта в плам и сила на Дух Святи за Истините Мои – казва ви сам Отца! Амин!

Ще тръби Глас от небеса в пръстния олтар пред Отца чрез силата Му свята пророческа Илиева – дар свят от Духа Света, дар на знамения и чудеса. Не ще се води кървава борба, но ще се леят бисерни Слова сред буря зла. В мир и тишина ще се пробужда душата към Правда и чистота в служение свято пред Отца – олтар неръкотворен на Земя, за да изяви волята Ми – казва ви сам Отца чрез Гласа Си от небеса. И ще се раздели народът на две, помни: народ верен на Бога Саваот, покорен на Михаил – Вожд на Израиля, послушен на Гласа – Светлина, изявена чрез Духа Света. И народ непокорен на Слово Светлина – оръдия на Сатана ще се употребят в последната борба преди идването на Христа. И ще пожелаят да отлъчат верните от стадото на Христа, ще искат да ги потопят в мерзостна злина, измислени от тях учения, само да не се явят техните изобличения. Затуй ще ревнат пред врата, ще воюват от сутрин до вечерта над жертвата Ваалова, дано ги чуе, дано се изяви, но Божията победа да се осуети.

И що виждаме при таз суетна служба: Илия – пророкът на Бога Всевишни стои настрана (време на изчакване), докато се явят Вааловите пророци с оръжие в ръка. Ще се борят те на Земя да унищожат свидетелството на Бога пред народа. А свидетелството Божие е велико и могъщо от небеса – новозаветно служение в заповеди чрез Духа Светаго, записани в скинията неръкотворна – човешкото сърце. Но лъжепророците на Земя ще изявят в измама и лъжа, ожесточени да нанасят удари на своята снага – на своите последователи, които ще направят негодни да приемат истинската Светлина, а ще ги оставят в пълна тъмнина и незнание за пътя към небеса. Яви ли се отговор от Ваала, макар че кръв заля Земя? О, не! Казва ви сам Отца – как ще отговори туй, що не е Бог, а лъжепророк, непокорен на заповедта, употребен от Сатана, пръст от пръстта? И как ще прослави туй, що не е Бог – не отговаря земя, пръстта.

Тогаз премина буря зла, силен вятър цепеше бърда и ломеше скалите пред Господа. Но Бог не бе в бурята, не бе в земния трус, ни в огъня. Но в тишина и мир Глас свещен от небеса чу Илия от Земя. И рече Богу в тишината: ”О, нека стане известно днес, че Ти си Бог на Израил, а аз – Твой слуга и че чрез Твоето Слово аз сторих всички тия неща Прослави се Ти сега! О, Боже, да се уверят човеците от Земя, че Ти си Бог силен на небеса!“ И чу Бог гласа, и се прослави чрез верността в ”пръстта“ при жертвата на покорството от Земя. (Всичко сочи на Христа, принесъл Себе Си в жертва за човека на греха, който диреше спасение за вечността.)

Тъй днес след буря зла на злоба и лъжа ще се прослави пак Отца чрез покорните сърца, приел им жертвата от Земя – смирение и любов.

И пак чрез Глас от Небеса ще изобличи и унищожи всички лъжливи Ваалови пророци: не чрез проливане на кръв – убиване на души, а чрез Правда и Светлина за искрено вярващите в Христа от любов към Бога.

Затова – казва ви сам Отца, – че чрез Глас от Небеса три пъти се е изявявал Отца на Земя. В Стар Израил – чрез Самуила и пророк Илия, когато народът се бе отклонил от пътя на Бога; втори път чрез Иоана Кръстителя затръби Гласът от Небеса и рече: ”Прави правете пътеките за Господа!” и в сетни времена идва Глас от Небеса – голяма Светлина, изявена чрез стража Божий на Земя, да оправи пътя на служение – явяваше се сега сам Вождът му Михаил, водил Стар Израил в плът човешка, за да понесе греховете на людете Свои.

И тръбеше сега Глас сред пустинята на живота, път светъл очертаваше в Дух и Истина – да вложи заповедите на Отца в техните сърца. Но в зла участ е Земя – пак князът на мерзостта Сатана завладя човека на греха – пророк и учител изопачи учението.

Но ето сега Бог тръби от Небеса: Приготви се, душо, на Земя да посрещнеш Княза на Мира! Прави направете пътеките за Него, защото падна, падна велики Вавилон, който напои всичките народи с виното на своето разпалено блудодеяние. Ако някой се кланя на звяра и на неговия образ, ще приеме белега на челото или на ръката си!

За кого тръби днес Гласът? Не ли за верните Божии чада, които пазят заповедите и свидетелството за Исуса? Да! И тук е издържанието и търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и имат вярата в Исуса! Ето ви Светлина кой е народът Божий на Земя. Да, един е той, що пази с покорство заповедите на Отца и върши волята Му свята на Земя. не изпуща из ръка Словото Божие и върви. воден от Светлина. Ето, яви се Глас чрез Илия и предупреди народа израилев, но той пак се заблуди. И тогаз изпрати Отца сам Сина Свой на Земя. Но пак изкривен бе пътят на спасение от лъжеучители на Земя, макар че Бог изпрати Глас да тръби три пъти от небе, за да народа в едно събере, че идва Михаил, Вожд на Израил като Цар и Господар на Божия род сред Земя, да го призове в единство на вяра и учение, доведе пред нозете на Христа, за да се яви Божията Правда!“

”Но кой ще е народът Твой, моля, Отче, кажи?“

”Още не разумяваш ли, пророче Мой, на Земя? Покорните в Христа смирени Божии чада, разтворили сърца, що ще Ме приемат сред Земя, за да имат дял с вечността! Имаше и други пророци на Земя, но помни не бяха те Гласът! Три пъти явява се Той над Земя и разумей сега едно е пророк. а друго Глас от небеса. То е сила Божия от Небеса, идеща от Престола бял на благодатта, чрез съсъд пророчески на Земя, с дар на знамения и чудеса. Мнозина пророци бяха на Земя, предвестявали волята Божия, изобличавали греха, наставяли и изявявали бъдни времена.

Имало е пророци за водене на дялото Божие сред Земя с дар на знамения и чудеса, изявители на волята Божия чрез бисерни Слова.

Но Глас от Небеса чрез неръкотворния пръстен олтар на Земя, то е сила Божия – милост към народа Божий – жив съсъд, движен от силата на Дух Святи, в пряка връзка с Отца, за да се яви голямо събитие в развоя на Спасителния план. Защото Отец е вечен непроменим и след предупреждение и изявление извършва сам великото дяло на Плана за спасение. И накрая запечатва всичко с печата Свой на изпълнение.

Съсъдът на Гласа е свято очистен. Той е Моята ръка – казва ви сам Отца – за да изявя силната мишца Моя като велик Изпълнител, Замислител на изкупление – Спасител.

Но помни, имало е и лъжепророци сред Земя, които говорят това, що им диктува плътта – Ваалови пророци са те на Земя. Чрез тях не е имало ни дума от Небеса, но те користолюбиви, горделиви за първенства – допускал ги е Бог на Земя. И днес ги има, знай това. Когато Бог тръби от небеса и ръми истинни Слова като Късна небесна Роса, не е замълчал врагът. Ето, за корист и първенства, изпълнени с ненавист и злоба, и лъжа, ще се явят много на Земя, за да се пресее зърното от плявата, както в Древността – оспорват силата Моя чрез Мойсея и Аарона – древни магесници са те, помни. Макар Мойсей – Божията Светлина – да ги търпя, та в миг на прославата Моя да разумеят искрените Божии чада, що е измама на плътта – сила и слава на Сатана, а що е Божия сила и Светлина – ден светли, озарил Земя.

О, Глас от Небеса – то е единствената връзка над цялата земна кора, тръба, тръбяща от Небеса! И днес, помни, няма и не ще допусна пророци други, освен Глас от небеса, сила пророческа за последни времена. Но на верните Мои чада, тръгнали в път на вярност, в постоянство в любовта Моя, ще давам частична Светлина, за да поддържа Отца свидетелството Си на Земя (Малахия 4:5 – изпълнение на Гласа Илиев и Йоил 2:28-30 – за частичното водене).

А когато дойде пълната Светлина чрез Глас от Небеса, тогава ще млъкнат вси и помни: не ще има пророк над цялата земна кора, нито дарби ще допусна сред Земя, тъй като Лаодикия, разделила Вестта, отстъпила от пълната Светлина, сляпа и гола, не може да има връзка с Небеса чрез небесни дарби, каквито и да са те!

Но ще се явят непокорници в Христа, застанали на прага, ще искат да попречат на Божията Светлина да не би да озари верните сърца и чуят Гласа. На Ваалови пророци ще ги уподобя. Но вярна е Божията съдба! Ще ги отхвърля с изобличение настрана и малко преди да се яви Христа чрез сила, Мощ на Духа Света, ще заяви греха и неправдите на Лаодикийските светила. И ще покаже Дух Святи коя е Лаодикия и кой период е под нейната съдба – Лаодикийски!

И ще изпълня Откровение в пълнота – ще е предупреждение на Верния Свидетел – Откр.З-та глава. Ще изявя Светлината на Откр.14-та гл. Коя е Вестта, която се развява като знаме – дялото Мое, последна църква сред Земя. Защо се явява Откровение 12:17. Какао е Откр.18:4. Ето отговор от Отца чрез Глас от Небеса: След Христа църквата Моя минава Седем периода Църковни – седем времена, то седмият е последен период, Лаодикийски и е приютила в себе си народа Божий – девицата Христова.                                                                                            

Но къде е Лаодикия по време на служение – гола, сляпа, горда, поканена да се смири, да погледне и се облече? О, горда и непокаяна се яви, хладка, непоправима, не пожела да помаже очите си с колурий, да приеме сетната Светлина – Късната Роса – вечерята, нито да облече, да покрие своята голота с висона на Правдата (изпълнение на Откр.14:12). Но ще остане без отзвук поканата. В Откр.12-та глава явява се един остатък в края на Седмия период, за да воюва със Сатана, с непокорните Ваалови пророци, учители (Езекиил 34:11). Но кой извърши това изобличение? Лично Христа чрез Глас от небеса (Откр.18:4). Къде е Гласът? Сред остатъка, който пази заповедите (Матея 5:17) и вярата в Исуса (Марка 16:17).

Тез две Истини като Знаме – Вест на изкупление за човешките родове ги издига остатъкът Божий. Но Лаодикия, отдавна изстинала, хладка, ги е презряла – разделила.

Затуй бе необходимо да се яви един остатък в Седмия – Лаодикийски период, чул Гласа, приел великата вечна Истина, че Бог е Дух и които Му се кланят, с Дух и истина трябва да Му се покланят (десет заповеди от Синай и Дух Святи – свидетелството за Исуса – От“. 18:4 Глас от небеса). Сам Отца движи ”тръбата” от Престола благодатен, за да изяви пълната Истина и Светлина в изпълнение на Плана свещен за спасение. Лаодикия е хладка, избълвана, а един верен остатък приема Вестта чрез Глас от небеса и повежда народа Божий в последните съдби на приготовление за среща с Вожда и Спасител – сам Господа Исуса Христа! Амин!“

28.08.51 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван