Пророк Илия в дните на Съда, възстановил олтара на служение по подобие на Кармил

the art of, religion, israel

”А Тесвиецът Илия, който беше от Галаадските жители, рече на Ахава: името на живия Господ, Израилевия Бог, комуто служа, явявам ти, че през тия години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мен!“ – Трета книга на царете 17:1.

От това Слово става ясно, че във времето на Илиевото явление не ще има друга светлина, ”роса”, освен Светлината, дадена чрез служението на съсъда Божий в чин ”Илия”, облечен в сила (Малахия 4:5). силата на живия Бог ще действа чрез тоз съсъд в чин ”Илия”. Сянката показва, че в дните на Илия небето е затворено, над Земята цари суша, а тя ожида капка роса – дъжд на освежение. Чрез служението на съсъда в чин ”Илия” се подемат съдби в развитие на едно велико дяло – сграждане на олтар в изявление на велико реално служение, пряко ръководено от Небето чрез живо Слово сред целия Духовен Израил. И на върха ”Кармил” се явява могъщо знамение на сила от живия Бог Става ясно, че мисията на съсъда с Илиева сила ще е от мащаб голям и пряко ръководена от Небето. Проследявайки живота на Илия, ние откриваме дялото на Гласа и когато то се яви, ще бъде от мащаб на Илия.

В първите дни от своето служение Илия живя при вдовицата, която имаше само шепа брашно и капка в кърчага, а тя сочеше на отхвърлената църква Лаодикия, която изразходваше последния елей на угощение (светлина). В дните на Илия пресъхването на реката сочеше на прекъсването на Лаодикийското течение благодатното време над Лаодикия поради явлението на Илия, който навлизаше в употребление. В живота на Илия откриваме небесната заповед, на която служеше Илия: Стани и иди!“ И Илия отива: потокът Хорат е течение, сочещо на последното духовно дяло преди да отлети благодатното време. То сочеше на Лаодикия, във времето на която се очаква явлението на Гласа от Небето. Илия водеше скрит от много очи живот в Господа. Храната му е строго определена от Господа, а тя сочеше на духовната храна, която ще приема и предава пророкът.

Какво беше отношението между Бога и Илия? Пророкът се страхуваше от Бога и се подчиняваше, изпълняваше Неговата воля. Отношението между Илия и вдовицата, която загубва сина си и обвинява Илия за това, сочи на овдовялата църква, която загубва Вестта, минало е благодатното й време. Но Илия навлиза в служение и чрез дара на знамения възкресява. т.е. чрез прошения и хваления Илия е употребен във възвръшане на живот, което сочеше на едно дяло на духовно възкресение на Вестта църковна. Това дяло на възкресение потвърждаваше верността на Илия в служение Богу, в което той получаваше ответ на молитвата си пред Бога и чуваше Гласа на Всемогъщия.

Служението, през което премина Илия на Земята, беше: употребление в изобличение на народа Божий чрез Лаодикия, предупреждение към Лаодикия и навлизане във възстановление на разрушения олтар. Той преминаваше от служение в служение, за да се попълни руината в ”Ерусалимската стена”, възстановител (Ездра) и постановител (Неемия) на всички длъжности и на реда на служението в олтара. Гората Кармил сочеше на Духовния Израил, който трябваше да реши кого ще следва, Иеова Бог на Израиля ли е, за да го следва? Дискусията на Кармил сочеше на Съда в правда и осъждение между два олтара в служение (Бог и Ваал), две служения на двама господари.

Тази дискусия се яви долу на Земята, а се разреши и отсъди в Правда и осъждение горе в небесния Съд. В какво състояние беше Старият Израил, за да е необходимо да се яви нов олтар на служение и се представят двете служения пред Небето, пред Съда небесен и пред целия Израил, сочещ на целия Духовен Израил? И чрез знамение от Небето се яви в потвърждение на Илиевото служение Славата Божия чрез огъня на Святия дух, за да изобличи лъжата на Ваала. А огънят над олтара сочеше на Дух Святи, който свали огъня – Свещената светлина, решенията съдебни над цялата Земя.

Щом Илия се явява в повторение на Земята, то ясно е, че след Израиля духовен грехопадението е мащабно и поради това изисква образуване на Съдебен процес. И сега наистина в скончание на дните чрез олтарно служение се изпълняват свидетелства във времето на Съда; и едновременно са в действие на Земята чрез силата на Святия Дух и на Небето чрез Съда в решения съдебни.

Забележка: Има ли на небето руина? Да. Повредена е Ерусалимската стена, сочеща на Небесното войнство. Падението на Сатана с една трета кордон от ангели причинява разрушение – пролом във войнствената небесна съдба. Но с разрешаване дялото на Исуса Христа и разтоварване на греха от Него, след разрешаване съдбите на Неговото войнство, то те ще заемат пролома и повредата ще бъде отстранена, горе в Небето и долу на Земята. Амин!

СЛОВО ЧРЕЗ СВЯТИЯ ДУХ:

„И тогава, когато възстановя Юда – олтара жив сред Израиля, изпълнява се Словото в Захария 8:23 – ”Юда е обещание Мое сред Израиля, сред нея е Сило, Който се явява в сила на Илия”. Пей и Ме хвали, Юдо, и знай, Аз, Бог Всемогъщ, те възстановявам, чрез обещание на Авраама за Израиля. А сега като олтар свещенодеен, тръба Гедеонова, затръби и изяви пътя на Израиля ти, и яви му волята Ми чрез Гласа на Съдебната небесна власт – решенията съдебни в Правда и осъждение. Амин! Сам Аз, Бог Твой, ти изявих съдба.“

И тъй, щом на Юда принадлежат обещанията, то Юда се явява като свещенодеен олтар в скинията неръкотворна на Земята, която чрез Дух Святи приема всички обещания на Отца: Олтарът свещенодеен ще е удостоен в приключващия земните съдби Съдебен процес в небе чрез сила на дух Святи да изяви волята Божия – съдебните решения. И чрез уверение да изведе остатъка от Израиля. Юда е свещенодеен олтар на живия Бог, възстановен чрез Гласа на Небето и изграден от дванадесет живи камъка от камък и кал – първи начатки на Исусовите трудове.

Олтарът е сграден от дванадесет камъка, свидетелство на дванадесетте духовни племена израилеви или дванадесет представители на племената пред Съда велик. На новосградения олтар жив, неръкотворен е поверена Вестта на Всемирната църква долу на Земята. На него е натоварена задачата да разнесе Вестта сред Земята. Олтарът е ”Урим и Тумим!”. Амин!

София, 26.09.1959 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван